หน้าแรก UPDATE PTTGC จับมือสถาบันภาษา จุฬาฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแข็งแกร่ง

PTTGC จับมือสถาบันภาษา จุฬาฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแข็งแกร่ง

0
PTTGC จับมือสถาบันภาษา จุฬาฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแข็งแกร่ง

PTTGC ร่วมกับสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching Methodology Workshop) ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้แก่ครูภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 3 แห่ง ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และบ้านฉาง จ.ระยอง ได้แก่ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา และโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง ในวันที่ 12, 18-19 พฤศจิกายน 2560

        บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถ และทักษะด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองในยุคของการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมที่กำลังจะก้าวสู่ EEC (โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor) อันเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะมีอุตสาหกรรมใหม่แห่งโลกอนาคตเกิดขึ้นอีกหลายแขนง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ การแพทย์ครบวงจร การขนส่งทางอากาศและศูนย์ซ่อมบำรุง ซึ่งอาชีพเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยทักษะความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่ง

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมจากโครงการนี้แล้ว จะได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอน การจัดการชั้นเรียน และการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะความชำนาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นพร้อมก้าวสู่การเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

PTTGC ผู้นำในการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นแบบครบวงจร มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีสนองตอบความต้องการของลูกค้าโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments