Ganesh

เสริมความปัง ขอพรให้สุขใจ กับองค์พระพิฆเนศวร ปางพิเศษองค์ใหญ่สวยงาม ที่วัดหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง พร้อมแล้วตามไปมูกันได้เลย


องค์พระพิฆเนศวร วัดหนองแฟบ ปาง มั่งมี สำเร็จ เป็นองค์พระพิฆเนศวรปางพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือพระองค์ทรงกำลังก้าวย่างพระบาท อันมีความหมายว่าการก้าวไปข้างหน้า ไม่หยุดนิ่ง ขนาดองค์สูง 8.1 เมตร (ไม่รวมฐาน)จากพระหัตถ์ด้านขวาที่ทรงถือขอถึงพระหัตถ์ด้านซ้ายทรงถือขนมโมทกะ กว้าง 6 เมตร หน้าหนัก 16,000 กิโลกรัม พระวรกายเป็นสีด า ทรงสนับเพลาสีทอง มีงูพันรอบพระกฤษฎี (เอว) เครื่องทรงตลอดจนสิ่งของในพระหัตถ์เป็นสีทอง ที่ใช้การท าสีแบบเทคนิคพิเศษ เป็นการปิดเคลือบด้วยแผ่นทองคำแท้ วัสดุสั่งผลิตพิเศษและใช้เทคนิคเฉพาะเพื่อให้สีเรียบเนียนและคงทน และใช้ศาสตร์ส าคัญในการค ้าองค์พระพิฆเนศวร แบบสมัยชัยวรมัน เพื่อป้องกันองค์ทรุด นอกจากความงดงามในทางวิจิตรศิลป์แล้ว เพื่อทรงคุณค่าความเป็นสิริมงคล มวลสารที่ใช้ในการหล่อล้วนแต่เป็นมหามงคลทั้งสิ้น โดยพระกรทั้ง 8 ทรงถือสิ่งของ อันมีความหมายดังนี้

พระหัตถ์ขวา :
พระหัตถ์ขวาบนสุด ทรงประทานสัญลักษณ์ “โอม” อันมีความหมายถึงความโชคดี ความเป็นสิริ
มงคล และความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ ให้แด่ผู้ที่สร้างและสักการะบูชาพระองค์
พระหัตถ์ขวาล าดับที่ 2 ทรงถืองาหัก (รท) เพื่อท าลายสิ่งที่จะมาเป็นอุปสรรค
พระหัตถ์ขวาล าดับที่ 3 ทรงถือขอ(อังกุศ) เพื่อควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ตลอดเวลา
พระหัตถ์ขวาล าดับที่ 4 ทรงถือขวาน เพื่อใช้ปกป้องความชั่วร้ายและอุปสรรคทั้งหลายที่จะเข้ามา
พระหัตถ์ซ้าย :
พระหัตถ์ซ้ายบนสุด ทรงถือบ่วงบาศ เพื่อตัดกิเลศและความชั่วร้ายของคนที่ไม่ดี
พระหัตถ์ซ้ายล าดับที่ 2 ทรงถือขนมโมทกะ (ข้าวสุกผสมน ้าตาล) เพื่อเป็นรางวัลให้แด่ผู้ที่ส าเร็จ อัน
หมายถึงความสุข สมบูรณ์
พระหัตถ์ซ้ายล าดับที่ 3 ทรงถือลูกประค า เพื่อสวดมนต์ ภาวนา ค ้าจุนโลกและผู้เคารพบูชาพระองค์
พระหัตถ์ซ้ายล าดับที่ 4 ทรงประทานพร อันได้แก่ “ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่” และปัญญา ให้แด่ผู้ที่สร้าง
และสักการะบูชาพระองค์


ในการนี้ได้จัดพิธีเบิกเนตรและพิธีสมโภชองค์พระพิฆเนศวร เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 09.49 น. ณ วัดหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง โดยนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ ายฆราวาสในพิธีเบิกเนตรและสมโภชองค์พระพิฆเนศวร ประจ าวัดหนองแฟบ ซึ่งได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร เบิกเนตรด้วยน ้ามันแก่นจันทร์และพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล นายพละ สุขเวชอดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด นายอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด และประชาชนชาวชุมชนหนองแฟบ ร่วมพิธีจ านวนมาก และมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมพิธีอธิษฐานจิต นั่งปรกทั้ง 5 ทิศ ได้แก่

 1. พระครูสุขุมธรรมธาดา (หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด)
 2. พระครูพุทธิศาสก์มุนี (หลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ)
 3. พระครูพิทักษ์ถาวรคุณ (หลวงพ่อเชย วัดกระเฉท)
 4. พระครูวิลาศธรรมวงศ์ (หลวงพ่อครรชิต วัดเนินยาง)
 5. หลวงพ่อช านาญ ปภสฺสโร (วัดบ่อทอง)
 6. ทั้งนี้ การจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร ประจ าวัดหนองแฟบดังกล่าว จังหวัดระยอง ร่วมกับผู้ประกอบการ
  อุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล คณะกรรมการชุมชน และประชาชนชาวชุมชน
  หนองแฟบ ได้มีการทอดผ้าป่ าสามัคคีขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา น าเงินสมทบก่อสร้างองค์พระ
  พิฆเนศวร ประจ าหนองแฟบดังกล่าว จนแล้วเสร็จ โดยองค์พระพิฆเนศวรมีพระวรกายเป็นสีด า ทรงสนับเพลาสีทอง
  มีงูพันรอบพระกฤษฎี (เอว) เครื่องทรงตลอดจนสิ่งของในพระหัตถ์เป็นสีทอง สูง 8.1 เมตร กว้าง 6 เมตร (จากพระ
  หัตถ์ด้านขวาถึงพระหัตถ์ด้านซ้าย)
  ส าหรับองค์ “พระพิฆเนศวร” คือ หนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพสูงที่สุดองค์หนึ่งตามคติพราหมณ์-ฮินดู มี
  พระวรกายเป็นมนุษย์ พระเศียรเป็นช้าง ทรงเป็นโอรสของพระศิวะ และพระศรีมหาอุมาเทวี ตามต านานเล่าว่าพระ
  ศิวะไดป้ ระทานพรใหพ้ ระพิฆเนศวร มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด อยู่เหนือความขัดแยง้ทัง้ปวง และมีอิทธิฤทธิ์ในการ
  ประกอบพิธีต่างๆ ท าให้มีผู้บูชาพระพิฆเนศวรในฐานะบรมครูแห่งศาสตร์ทุกแขนง โดยประชาชนที่กราบไหว้สักการะ
  จะขอพรเรื่องความส าเร็จ ความร ่ารวย และขอโชคลาภ