PTTGC ริเริ่มโครงการธนาคารน้ำมันเครื่องมือสองร่วมกับกลุ่มประมงจังหวัดระยอง มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสมดุลของระบบนิเวศให้ท้องทะเลไทย

0
1582

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ร่วมกับประมงจังหวัดระยอง และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านจังหวัดระยอง จัดทำ “โครงการธนาคารน้ำมันเครื่องมือสอง” เพื่อร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมให้ชาวประมงเรือเล็กพื้นบ้านจังหวัดระยองบริหารจัดการน้ำมันเครื่องใช้แล้วโดยบริษัทฯ ได้จัดทำที่จัดเก็บน้ำมันเครื่องใช้แล้ว มอบให้แก่กลุ่มเรือเล็กพื้นบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน22 กลุ่ม และยังได้ร่วมกับประมงจังหวัดระยอง ดำเนิน “โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านจังหวัดระยอง” เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มประมงในพื้นที่ จำนวน 18 กลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จัดขึ้นวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ กลุ่มประมงเรือเล็กสวนสน-แกลง 1 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGCกล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำมันเครื่องมือสองจากเรือประมงอย่างถูกวิธีนั้นจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการจัดการที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทิ้งลงทะเล หรือบริเวณชายหาด โดยปัจจุบันพบว่าในแต่ละกลุ่มประมงจะมีเรือประมงประมาณ 40-60 ลำ พร้อมกันนี้ PTTGC ยังได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนบริหารจัดการการซื้อ-ขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว ก่อให้เกิดรายได้เสริมสำหรับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านต่อไป สำหรับโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านจังหวัดระยอง ให้แก่กลุ่มประมงในพื้นที่ จำนวน 18 กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วยโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลด้วยซั้งเชือกและซั้งกอ  โครงการจัดสร้างธนาคารปูไข่นอกกระดอง โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ประมงชายฝั่ง  โครงการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน  ซึ่งรวมมูลค่างบประมาณในการจัดทำโครงการทั้งหมด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,327,000 บาท

นายธีรวัฒน์ สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การจัดทำสถานที่จัดเก็บน้ำมันเครื่องใช้แล้วจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเรือประมงจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรักษาระบบนิเวศทางทะเล อีกทั้งยังต่อยอดด้วยการนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่กลุ่มประมง ซึ่งในปีนี้ มีกลุ่มประมงฯ  สมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารน้ำมันเครื่องมือสองนำร่องโครงการจำนวน 22 กลุ่ม และจะมีการขยายผลต่อเนื่องไปยังกลุ่มประมงอื่นๆ ในจังหวัดระยองในปีถัดไป

PTTGC ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นแบบครบวงจร มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีสนองตอบความต้องการของลูกค้าโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments