GC จับมือ TCDC สร้างนิทรรศการ Yes, Plastic! Things to Rethink : เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่ เสนอมุมมองใหม่ในการเลือกใช้พลาสติกให้มีมูลค่าและดีต่อโลก

0
1747

เมื่อวันที่ 30ตุลาคม2561 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDCร่วมกันเปิดนิทรรศการ Yes, Plastic! Things to Rethink: เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่ เพื่อนำเสนอศักยภาพและมุมมองในการเลือกใช้พลาสติกตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งการนำเสนอแนวคิดใหม่ในการใช้พลาสติก ที่เปลี่ยนจากการจัดการขยะที่ขั้นตอนสุดท้าย มาเป็นการกำหนดเส้นทางการใช้งานพลาสติกตั้งแต่เริ่มต้นการเลือกใช้วัสดุ กระบวนการผลิต จนถึงการนำกลับมาใช้ใหม่

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Yes, Plastic! Things to Rethink. เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่” นิทรรศการที่มีความพิเศษ แตกต่างและสร้างสรรค์ จากการปรับมุมมอง และเปลี่ยนแนวทางการใช้งานพลาสติก ในวิธีที่แตกต่างออกไปด้วยการนำพลาสติกมาใช้เป็นวัสดุในการผลิตสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน รวมทั้งได้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาพลาสติกในอนาคตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์ และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

นิทรรศการ “Yes, Plastic! Things to Rethink. เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่”เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และGC เพื่อนำเสนอศักยภาพและมุมมองในการเลือกใช้พลาสติกแนวใหม่ จากขยะที่ใช้เวลาในการย่อยสลาย 450 ปี เป็นวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงและอยู่ได้ถึง 450 ปี ผ่านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าให้พลาสติกอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตร โดยเน้นทักษะด้านการออกแบบ มารังสรรค์พลาสติกที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อโลก

นิทรรศการนี้จะเปลี่ยนมุมมองในเรื่องการรณรงค์ด้านพลาสติก ไม่เพียงแค่การประหยัดหรือยุติการใช้พลาสติกเท่านั้นแต่ยังมีทางเลือกอื่นที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้พลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

GC มุ่งมั่นในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิต จนถึงปลายทางของการใช้งานของผู้บริโภค และตระหนักถึงความสำคัญของการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบและเปลี่ยนขยะพลาสติกให้มีมูลค่าสูงขึ้น ภายใต้แนวคิด Circular Economy

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments