หน้าแรก UPDATE โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

0
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 24.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม www.kvis.ac.th

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 Click

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง Click 

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

ชื่อภาษาไทย:                       โรงเรียนกำเนิดวิทย์
อักษรย่อโรงเรียนกำเนิดวิทย์:        กว.
ชื่อภาษาอังกฤษ:                    Kamnoetvidya Science Academy  
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:              KVIS
ลักษณะของโรงเรียน:               โรงเรียนเอกชน สามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – ม. 6)
จำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน:        72 คน
จำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน:          216 คน
สถานที่ตั้ง:                         999 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ายุบใน  อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง 21210
วันที่ได้รับใบอนุญาต:                29 มกราคม 2558
สังกัด:                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ความเป็นมาของการจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์

กลุ่ม ปตท.  ประกอบด้วย

 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  
 3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 5. และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

     ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง” เพื่อให้มูลนิธิฯ ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง
     สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ในการก่อสร้างและการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนจัดให้มีทุนการศึกษาแก่นักเรียน
     ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อกลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองขึ้น  ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” อันหมายถึง “โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยโรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2558


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์

 1. เพื่อจัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะโรงเรียนประจำ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีเลิศสามารถศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกจนถึงระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกได้
 2. เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนตามความจำเป็น
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ
 4. เพื่อให้บริการ ความร่วมมือทางวิชาการ และให้บริการอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือในเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของโรงเรียนให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน โรงเรียน และบุคคลทั่วไป

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน

     นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรมชั้นนำของประเทศในอนาคต โดยสามารถทำงานร่วม และแข่งขันกับนานาชาติได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับสังคมไทยและประเทศชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไทย ลดการพึ่งพาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากต่างชาติ  ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืน พอเพียง และมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน

     คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะความสามารถ มีจิตวิญญาณและเห็นคุณค่าของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับดีเยี่ยม ไม่ต่ำกว่านักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
 2.  มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม ไม่ต่ำกว่านักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแม่ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ ในการติดต่อสื่อสาร ในการนำเสนอผลงาน ในการโต้แย้งให้เหตุผลและในการเจรจาความร่วมมือ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเยี่ยมเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกไกล สามารถทำงานและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย อย่างสงบสันติพอเพียง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
 4. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นและปฎิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
 5. มีความภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสาธารณะมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
 6. รักการเรียน รู้จักการอ่าน รักการเขียน รักการศึกษาค้นคว้า เป็นผู้มีสุนทรียภาพเห็นคุณค่าและความงามของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ เป็นผู้มีความรอบรู้และรู้รอบ (Well-rounded person)
 7. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments