หน้าแรก UPDATE เทศกาลดนตรีและศิลปะร่วมสมัย Youth of Nation ครั้งที่ 5

เทศกาลดนตรีและศิลปะร่วมสมัย Youth of Nation ครั้งที่ 5

0
เทศกาลดนตรีและศิลปะร่วมสมัย Youth of Nation ครั้งที่ 5

กลับมาอีกครั้งกับ Youth of Nation ครั้งที่ 5 เทศกาลแห่งโอกาสในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย ปีนี้เดินทางไกลมาทำกิจกรรมกันที่จังหวัดระยอง เพื่อเปิดพื้นที่ให้น้องๆ เยาวชนในเขตภาคตะวันออกและใกล้เคียงได้มาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์กัน อาทิ การแสดงจากเยาวชนในพื้นที่, ศิลปินอาชีพที่จะมาสร้างสรรค์ทัศนคติที่ดี ในการใช้ชีวิต, กิจกรรมดนตรี, การแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ และรับของที่ระลึกภายในงานมากมาย แล้วพบกันกับงาน Youth of Nation ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุดศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. งานนี้ฟรี !!!

youth-of-nation5

สืบเนื่องด้วย “ โครงการกิจกรรมพัฒนาเยาวชนเทศกาลดนตรีและศิลปะร่วมสมัยปลอดเหล้า-บุหรี่ Youth of Nation ” โครงการที่เน้นการเชื่อมพลังสร้างสรรค์และโอกาสการแสดงออกอันดีร่วมกันของเยาวชนที่ดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีมาเป็นเวลากว่า 6 ปีเพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มภัยสังคมให้กลายมาเป็นผู้ที่สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและร่วมสร้างผู้นำทางสังคมในท้องถิ่นต่างๆ ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็งสมบูรณ์ ได้ร่วมกับ สำนักเทศบาลนครระยอง จัดทำกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์ Youth of Nation ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุดศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วย

1. การแสดงจากเยาวชนในพื้นที่เยาวชนในโครงการ TO BE NUMBER 1 และศิลปินอาชีพพร้อมสร้างสรรค์ทัศนคติที่ดี ในการใช้ชีวิต

2.จุดให้ความรู้และการปฏิบัติการเล่นดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวัยรุ่นในท้องถิ่นในการใช้เวลาว่างของตนอย่างมีประโยชน์ โดยครูอาสาของโครงการที่เปลี่ยนแปลงตนเองจากการที่เคยมีปัญหาด้านพฤติกรรมกลับมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเยาวชน

3. ฐานกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ กิจกรรมสร้างความเข้าใจและลดช่องว่างของครอบครัว

4. ฐานกิจกรรมให้ความรู้ ขับขี่ปลอดภัย โดยวิทยากรจาก บริษัท AP HONDA

5. ฐานกิจกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์หลังงาน โดยเยาวชนในโครงการและเยาวชนในพื้นที่

6. ฐานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะวัยรุ่น ยาเสพติด สุขภาวะทางเพศ

7. จุดเก็บข้อมูลทางพฤติกรรมของเยาวชน

โดยกิจกรรม Youth of Nation ครั้งที่ 5 จะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุดศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม  

ภาพ Youth of Nation ครั้งที่ผ่านมา…

 • กำหนดการ โครงการงาน Youth of Nation ระยอง
  9.00-10.00 น. ลงทะเบียน
  10.00-10.30 น. เข้าชมงาน เริ่มกิจกรรมดนตรีการแสดงจากเยาวชนในพื้นที่เยาวชนในโครงการ
  TO BE NUMBER 1 และศิลปินอาชีพพร้อมสร้างสรรค์ทัศนคติที่ดี ในการใช้ชีวิต


  10.30-12.00 น. ผู้ร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ 6 ฐาน
  1. ฐานกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์จุดให้ความรู้และการปฎิบัติการเล่นดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวัยรุ่นในท้องถิ่นในการใช้เวลาว่างของตนอย่างมีประโยชน์
  2. ฐานกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ กิจกรรมสร้างความเข้าใจและลดช่องว่างของครอบครัว
  3. ฐานกิจกรรมให้ความรู้ ขับขี่ปลอดภัย โดยวิทยากรจาก บริษัท AP HONDA
  4. ฐานกิจกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์หลังงาน โดยเยาวชนในโครงการและเยาวชนในพื้นที่
  5. ฐานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะวัยรุ่น ยาเสพติด สุขภาวะทางเพศ
  6. จุดเก็บข้อมูลทางพฤติกรรมของเยาวชน


  12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00-14.00 น. การแสดงจากเยาวชน ในพื้นที่
  14.00-14.30 น. พิธี เปิดงาน โดยผู้บริหาร
  14.30-16.30 น. กิจกรรมการแสดงดนตรีจากเยาวชน และศิลปินมืออาชีพ
  17.00 น. ปิดงาน

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments