หน้าแรก UPDATE covid-19 ระยองประกาศปิดสถานที่จําหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ระยองประกาศปิดสถานที่จําหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

0
ระยองประกาศปิดสถานที่จําหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ได้แพร่ระบาด อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เกี่ยวกับโรคดังกล่าวและประกอบกับเป็นการเพิ่ม มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในจังหวัดระยอง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๗ (๑) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ห้ามจําหน่าย จ่าย แจก สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓

ข้อ ๒ ให้ปิดสถานที่จําหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท โดยให้สามารถจําหน่าย สินค้าประเภทอื่นได้

ข้อ ๓ หากเจ้าของ ผู้ดูแล หรือผู้ควบคุมสถานที่ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ มีความผิด ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สําหรับผู้อื่นที่มิใช่บุคคลตามวรรคแรก ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ! ปิดสถานที่จําหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

🔸 ปิดสถานที่จําหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
🔸 งดจําหน่าย จ่าย แจก สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
🔸 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
🔸 ยกเลิกประกาศเดิม เพิ่มเติมคือขยายเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2563
🔸 งดจําหน่าย จ่าย แจก ทุกกรณี
🔸 งดตลอด 24 ชั่วโมง
🔸 สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มหรือสินค้าประเภทที่ไม่ใช่สุราหรือแอลกอฮอล์ได้
🔸 เจ้าของ : ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ
🔸 บุคคลทั่วไป : ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง
14/04/2563

อ่านประกาศเต็ม : https://tinyurl.com/yx5j3gd5
โหลด infographic : https://tinyurl.com/uo3tel5
———————-

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments