หน้าแรก UPDATE covid-19 ประกาศนี้ถูกยกเลิก ระยอง ขยายเวลาห้ามขายสุรา

ประกาศนี้ถูกยกเลิก ระยอง ขยายเวลาห้ามขายสุรา

0
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ระยอง ขยายเวลาห้ามขายสุรา

คำสั่งล่าสุด…ทำให้ประกาศเดิมถูกยกเลิก

คือ ขยายเวลาห้ามขายสุรา ❌ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สรุปคือ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 63 เริ่มเปิดจำหน่ายสุราได้แต่ต้องซื้อกลับเท่านั้น ห้ามนั่งที่ร้าน ไม่ได้เริ่มแค่วันเดียวแต่เริ่มไปจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น (อับเดท 3/05/63)

รายละเอียดจของคำสั่ง : คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6106/2563 ปิดสถานที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 จะมีผลในวันที่ 2 พ.ค.63 เป็นวันสุดท้าย ตามคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6376/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ที่ประกาศมาในวันนี้ (2 พ.ค.63) และจะมีผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6376/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
ดาวน์โหลดที่ https://tinyurl.com/yagxz4sk

————————————————-


เนื้อหาเดิม

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิต 19 ได้แพร่ระบาด อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เกี่ยวกับโรคดังกล่าวและประกอบกับเป็นการเพิ่ม มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิต 19 ในจังหวัดระยอง

ประกาศ! ปิดสถานที่จําหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

🔸 ปิดสถานที่จําหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
🔸 งดจําหน่าย จ่าย แจก สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
🔸 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
🔸 ยกเลิกประกาศเดิม เพิ่มเติมคือขยายเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 พฤษภาคม 2563
🔸 งดจําหน่าย จ่าย แจก ทุกกรณี
🔸 งดตลอด 24 ชั่วโมง
🔸 สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มหรือสินค้าประเภทที่ไม่ใช่สุราหรือแอลกอฮอล์ได้

🔸 เจ้าของ : ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ
🔸 บุคคลทั่วไป : ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง
29/04/2563

ดาวน์โหลดประกาศ : https://www.rayonghip.com/wp-content/uploads/2020/04/ประกาศสุรา-29-04-63.pdf

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments