งานแถลงข่าว ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ “อาหารถิ่นจังหวัดระยอง”

0
1134

งานแถลงข่าว ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ “อาหารถิ่นจังหวัดระยอง” วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

HIGHLIGHTS:
• การจัดอบรมหลักสูตร “เปิดสำรับอาหารถิ่น เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง” โดยฝึกสอนสูตรอาหาร 10 เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง

• เปิดรับสมัครหลักสูตร จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คนโดยรุ่นแรกจะจัดวันที่ 16-18 ธันวาคม 2560 เป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาซึ่งมีผู้สมัครครบแล้ว

• รุ่นที่ 2 จะจัดวันที่ 19-21 มกราคม 2561 โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการการันตีสูตรอาหาร

• พิเศษสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร จะได้รับเสื้อเชฟและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับติดตั้งหน้าร้าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เครือข่ายร้านโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง

• สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง หรือสอบถามอาจารย์แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยองนางสาวมานิดา หยาดทอง โทรศัพท์ 061-837-9991 และ นางสาวสุจิกาสุขสวัสดิ์ โทรศัพท์ 099-454-9165

———————————————–

PTTGC ร่วมกับศูนย์ประสานงาน EEC เทคนิคระยอง และเชฟชุมพล แจ้งไพร ยกระดับการเรียนการสอนวิชาชีพอาหารถิ่น ต่อยอดโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ร่วมกับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยองวิทยาลัยเทคนิคระยองและ เชฟชุมพล แจ้งไพร ยกระดับการเรียนการสอนวิชาชีพ“อาหารถิ่นจังหวัดระยอง”ต่อยอดโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ)เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัตถุดิบพื้นถิ่นและสูตรอาหารประจำจังหวัด รวมทั้งพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือEEC

จากความสำเร็จของโครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by PTTGC ที่ได้ค้นหา 8 สุดยอดเชฟและโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง ที่เชฟชุมพล แจ้งไพร ที่ปรึกษาของโครงการฯได้รังสรรค์สูตรอาหารพื้นถิ่นจำนวน 10 เมนูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวตามรอยอาหารถิ่นซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งในด้านการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ผลิตวัตถุดิบพื้นถิ่นนั้นบริษัทฯ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายข้างต้น ในการจัดทำแผนพัฒนาวิชาชีพอาหารถิ่นจังหวัดระยองระหว่างปี 2560-2562 ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการพัฒนาหลักสูตรวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารถิ่นระยอง ระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งเป็นการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดังกล่าวเพื่อรองรับการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม First S-Curve ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

นางวราวรรณ ทิพพาวนิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร PTTGC กล่าวว่านอกจากบริษัทฯ จะมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านอาชีวศึกษาแล้ว ยังมีเป้าหมายในการขยายสูตรอาหาร 10 เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง ไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความรู้ไปสร้างอาชีพและรายได้ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารในจังหวัดระยองต่อไปสำหรับแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือการนำอาจารย์แผนกอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้ารับการอบรมกับเชฟชุมพล แจ้งไพร ณ โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซีกรุงเทพฯเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูรวมทั้งนำความรู้และเคล็ดลับที่ได้จากการอบรมมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและบุคคลอื่นต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาหารถิ่นระยองที่ร้านอาหารใบชะมวง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรั้วด้านหน้าของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกงาน พร้อมทั้งปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับลูกค้า นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปที่ต้องการมาลิ้มลองรสชาติเมนูประจำจังหวัดด้วย

นายสไว สีบูจันดีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวถึงรายละเอียดของแผนระยะสั้นซึ่งเป็นการจัดอบรมหลักสูตร “เปิดสำรับอาหารถิ่น เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง” โดยฝึกสอนสูตรอาหาร 10 เมนูอร่อยนี้ที่ระยองจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คนโดยรุ่นแรกจะจัดวันที่ 16-18 ธันวาคม 2560 เป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาซึ่งมีผู้สมัครครบแล้ว ส่วนรุ่นที่ 2 จะจัดวันที่ 19-21 มกราคม 2561 โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการการันตีสูตรอาหาร และพิเศษสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร จะได้รับเสื้อเชฟและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับติดตั้งหน้าร้าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เครือข่ายร้านโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยองอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสแกน QR Code ภายในงาน หรือดาวน์โหลดและสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebookเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยองหรือสอบถามอาจารย์แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยองนางสาวมานิดา หยาดทอง โทรศัพท์ 061-837-9991 และ นางสาวสุจิกาสุขสวัสดิ์ โทรศัพท์ 099-454-9165

นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และรองประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง กล่าวเสริมว่า สำหรับโครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by PTTGC ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 นั้น ได้รับความสนใจจากภาครัฐซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้กับจังหวัดระยอง และเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางโครงการได้ยกระดับมาสู่โครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง พร้อมได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอาหารพื้นถิ่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาศักยภาพด้านอาหารให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคระยอง รวมทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดระยองต่อไป

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments