หน้าแรก UPDATE กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง มอบงบประมาณสนับสนุน 9 โรงพยาบาลภายใต้โครงการวิ่ง “ก้าว เพื่อ 9 โรงพยาบาล จ.ระยอง” เพื่อการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง มอบงบประมาณสนับสนุน 9 โรงพยาบาลภายใต้โครงการวิ่ง “ก้าว เพื่อ 9 โรงพยาบาล จ.ระยอง” เพื่อการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

0
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง มอบงบประมาณสนับสนุน 9 โรงพยาบาลภายใต้โครงการวิ่ง “ก้าว เพื่อ 9 โรงพยาบาล จ.ระยอง” เพื่อการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

กลุ่ม ปตท. จ.ระยองอันประกอบด้วย นายวิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ผู้จัดการส่วนหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ พื้นที่ 1บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)และ นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารโครงการก่อสร้างบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)เป็นประธานมอบงบประมาณสนับสนุนจากโครงการวิ่ง “ก้าว เพื่อ 9 โรงพยาบาลจ.ระยอง”ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลในจังหวัดระยองทั้ง 9 แห่งสำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์และระบบการบริการเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งในจ.ระยองให้สามารถจัดการบริการและดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อันมีความจำเร่งด่วนในการเตรียมพร้อมในการรักษาผู้ป่วย โดยมีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ เมื่อวันที่ 17 เมษายน2563 ณ โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง

          นายวิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง  กล่าวว่า การสนับสนุนโครงการวิ่ง “ก้าว เพื่อ 9 โรงพยาบาล จ.ระยอง” ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจ.ระยอง เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทำให้โรงพยาบาลย่อมต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์และบุคลากร รวมถึงงานบริการที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริการให้กับโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ ทั้งนี้โรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ครอบคลุม 8 อำเภอของจ.ระยอง อันได้แก่ โรงพยาบาลระยอง, แกลง, บ้านค่าย, ปลวกแดง, บ้านฉาง, วังจันทร์, เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, นิคมพัฒนา และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองอีกทั้งกิจกรรมวิ่งจะช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย ซึ่งกลุ่ม ปตท. จ.ระยองได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน 1,000,000 บาท

          ดร.สาธิตปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวได้เริ่มจัดกิจกรรมมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ด้วยปัญหาการระบาดของโรคโวคิด-19 ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องพักโครงการไว้เป็นการชั่วคราว สำหรับงบประมาณที่ได้จากการรับบริจาคจากทุกภาคส่วนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท โดยจัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

          1. โรงพยาบาลระยองเงินบริจาครวมจากโครงการจำนวนเงิน 3,000,000 บาท เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลหลักในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของจ.รยอง

          2. โรงพยาบาลแกลง จำนวนเงิน 500,000 บาท (ผู้บริจาคระบุโรงพยาบาล) และ เงินบริจาครวมจากโครงการอีกจำนวนเงิน 300,000 บาท

          3. โรงพยาบาลบ้านค่าย จำนวนเงิน 180,000 บาท (ผู้บริจาคระบุโรงพยาบาล) และ เงินบริจาครวมจากโครงการอีกจำนวนเงิน 300,000 บาท

          4. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวนเงิน 150,000 บาท (ผู้บริจาคระบุโรงพยาบาล) และ เงินบริจาครวมจากโครงการอีกจำนวนเงิน 300,000 บาท

          5. โรงพยาบาลปลวกแดง เงินบริจาครวมจากโครงการจำนวนเงิน 300,000 บาท

          6.  โรงพยาบาลบ้านฉาง เงินบริจาครวมจากโครงการจำนวนเงิน 300,000 บาท

          7. โรงพยาบาลวังจันทร์ เงินบริจาครวมจากโครงการจำนวนเงิน 300,000 บาท

          8. โรงพยาบาลนิคมพัฒนา เงินบริจาครวมจากโครงการจำนวนเงิน 300,000 บาท

          9. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองเงินบริจาครวมจากโครงการจำนวนเงิน 300,000 บาท

          โดยเงินบริจาคส่วนที่เหลือได้ใช้เป็นงบประมาณในการจัดงาน ทั้งนี้หากสถานการณ์โรคโควิด-19 ดีขึ้น ทางคณะผู้จัดงานมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการฯ ต่อไปเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งปณิธานไว้

          การสนับสนุนโครงการวิ่ง “ก้าว เพื่อ 9 โรงพยาบาล จ.ระยอง” ในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม ปตท. จ.ระยองที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพชุมชนในทุกช่วงวัยเป็นสำคัญ อีกทั้ง กลุ่ม ปตท. ยังสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการ ด้วยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจ โดยเน้นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันทางโรงพยาบาลฯ มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้นพร้อมรองรับประชาชนในพื้นที่ที่มาใช้บริการ ไม่ต้องเดินทางไกลไปรักษาที่อื่น 

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments